Get Adobe Flash player


W związku z interwencją medycznych służb ratunkowych, z relacji których wynika, że na wielu posesjach nie ma czytelnych tabliczek z numerem porządkowym, a także zdarzają się oznakowania nieaktualne i taka sytuacja uniemożliwia dotarcie w szybkim czasie do miejsca wezwania.

Informuję i przypominam iż, konsekwencją takiego stanu jest ryzyko nieudzielenia przez ratunkowe służby medyczne pierwszej pomocy w odpowiednim czasie, a przez to utrata zdrowia, a nawet życia przez osobę oczekującą na pomoc.

Prawidłowe oznakowanie nieruchomości poprzez czytelne numery porządkowe z wyraźną nazwą ulicy czy miejscowości oraz odpowiednie oświetlenie ułatwia lokalizację danego budynku, a tym samym ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

Poniższa informacja stanowi o przepisach prawa w tym zakresie:

(Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Dziennik Ustaw nr 240 z 2005 poz. 2027 Art.47b.)

1.    Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2.    Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
3.    Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
4.    W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

(Kodeks wykroczeń)
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 46 poz. 275), Art. 64 § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych.

Wobec powyższego, zawracam się z prośbą do mieszkańców miasta i gminy o odpowiednie, zgodne z przepisami oznaczenie swoich posesji.

Burmistrz Miasta i Gminy Brok
/-/ Marek Młyński

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.